Advokatfirman Attofflaw AB
Den lilla byrån med det stora engagemanget
iStock_000045200712Large.jpg

Nyheter

Senaste nytt från Attoff Law

Sofia Eriksson vinner Arbetsrättsliga föreningens uppsatstävling!

Vår biträdande jurist Sofia Eriksson har vunnit Arbetsrättsliga föreningens årliga uppsatstävling med sin examensuppsats om säsongsarbetardirektivet.

Juryns motivering lyder:  "Sofia Erikssons uppsats belyser det idag så aktuella spänningsfältet mellan migrationsrätt och arbetsrätt liksom det komplicerade samspelet mellan EU-rätt och svensk rätt. Uppsatsen syftar till att utreda om säsongsarbetardirektivets införlivande i svensk rätt kan innebära en stärkt ställning för säsongsarbetare, och innefattar bl.a. en diskussion ur de anställdas perspektiv kring direktivets tillämpningsområde, tillträdeskriterier, anställningsvillkor och likabehandling samt regler om sanktioner och kontroll. Uppsatsen är välskriven och analysen självständig och problematiserande."

Stort grattis Sofia!

Sofa pris.JPG
Pia