Advokatfirman Attofflaw AB
Den lilla byrån med det stora engagemanget
iStock_000045200712Large.jpg

Nyheter

Senaste nytt från Attoff Law

Dags att uppdatera era värvningsklausuler?

En medarbetare är bunden av lojalitetsplikt under anställningen och får inte agera till skada för sin arbetsgivare. För att förlänga delar av denna skyldighet efter anställningens upphörande används ofta en så kallad konkurrensklausul, som förbjuder medarbetaren från att verka i konkurrerande verksamhet. Medarbetaren kan också förbjudas att senare värva arbetsgivarens anställda eller kunder.

Ett värvningsförbud är bara giltigt i den mån det är skäligt. Vad detta innebär har nu tydliggjorts av Arbetsdomstolen. Tidigare har man i rättspraxis endast prövat skäligheten av konkurrensklausuler, inte värvningsklausuler i sig.

Två fall har nu prövats som handlade om ett bolag, vars tre tidigare anställda bröt mot värvningsförbuden i sina avtal sedan de lämnat sina anställningar för att börja arbeta för andra företag. Bolaget stämde för att få klarlagt att medarbetarna var bundna av förbuden.

Arbetsdomstolen kom fram till att bolaget, under en övergångsperiod, kunde ha haft ett berättigat intresse av att begränsa medarbetarnas konkurrensfördel gällande rekrytering av bolagets anställda.

De tillämpade klausulerna var dock inte begränsade till anställda som medarbetarna till följd av sina anställningar hade särskild kännedom om eller som hade särskild yrkeskompetens. De omfattade inte heller bara aktiv rekrytering utan innebar också att de inte kunde anställa bolagets arbetstagare som självmant sökte arbete. Domstolen ansåg att klausulerna därmed var oskäliga i denna del.

Dessutom konstaterade domstolen att det förflutit så lång tid sedan anställningarnas upphörande att det berättigade intresset klingat av. I det ena målet underkändes en bindningstid om sex månader.

Arbetsdomstolen klargjorde alltså att värvningsklausuler avseende förbud att värva anställda ska:

  1. vara begränsade till vissa anställda,

  2. endast omfatta aktiv rekrytering, dvs. inte förbjuda anställning av arbetstagare som självmant söker ny anställning, samt

  3. ha en kortare bindningstid än sex månader.

Många värvningsklausuler uppfyller inte dessa krav. Med andra ord kan många företag nu behöva se över sina avtal.

Behöver ni hjälp med att uppdatera era avtal? Kontakta oss!

Senaste NyttPia