Advokatfirman Attofflaw AB
Den lilla byrån med det stora engagemanget
iStock_000045200712Large.jpg

Nyheter

Senaste nytt från Attoff Law

Att tänka på i sommartider

Det är så varmt på mitt kontor – är det ok att ha vilka kläder jag vill?  

Om en arbetstagare har mycket kundkontakter och är företagets ansikte utåt, kan det anses skäligt att genom avtal eller policydokument ställa tydliga krav på ett vårdat utseende.     

Inom den privata sektorn har arbetsgivaren en särskilt långtgående arbetsledningsrätt vilket bland annat innebär att arbetsgivaren av affärsmässiga skäl kan ge arbetsplatsen en viss utformning. Arbetsledningsrätten får dock inte strida mot lag eller avtal och inte heller utövas i strid med god sed på arbetsmarknaden. En bedömning görs utifrån tillämpligt anställningsavtal, eventuellt gällande kollektivavtal samt tillämplig lagstiftning. När det handlar om att begränsa en anställds rätt att klä sig som denne önskar, är det t ex viktigt att beakta diskrimineringslagens förbud mot diskriminering.   

För att en arbetsgivare ska ha rätt att ha synpunkter på hur en anställd ser ut torde krävas att de krav som arbetsgivaren uppställer är väldigt tydliga och att den anställde känt till och godkänt dem. Det bör kunna krävas att arbetsgivaren kan visa att det finns praktiska och sakliga skäl för kravet då den anställdes integritet kan komma att väga tyngre än arbetsgivarens skäl. En arbetstagare måste dock använda de skyddskläder som arbetsuppgifterna eventuellt kräver.  

 


Om jag tar ett jobbsamtal under semestern och samtidigt snubblar och gör illa foten, har jag rätt till arbetsskadeersättning?

Om en arbetstagare skadas på arbetsplatsen eller på väg till eller från arbetet kan detta ge rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

I första hand gäller försäkringen när arbetstagaren utför sitt egentliga arbete.  

Förutsatt att arbetstagaren inte varit i tjänst, är en olycka som skett under semestern inte att ses som arbetsskada och arbetstagaren är därmed inte berättigad till arbetsskadeersättning.  


 

Får jag lägga ut foton från midsommarpartyt på mina sociala medier där jag har några jobbkontakter?  

Samtliga anställda är bundna av en lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare, vilket bl.a. innebär att en anställd inte får skada arbetsgivaren. Lojalitetsplikten behöver inte ha formaliserats i något avtal utan gäller inom alla anställningsförhållanden.

När det handlar om vad en anställd lägger ut på sociala medier behöver man göra skillnad på om den anställde arbetar inom privat eller offentlig sektor. Offentligt anställdas yttrandefrihet är grundlagsskyddad. Privatanställda är emellertid bundna fullt ut av sin lojalitetsplikt i förhållande till sin arbetsgivare.        

På fritiden får den anställde självfallet använda Facebook och liknande från sin egen dator men man ska tänka på att lojaliteten mot arbetsgivaren gäller även då. Det torde också ha betydelse om sidan är allmänt tillgänglig eller begränsad till en mindre krets.    

Pia