Advokatfirman Attofflaw AB
Den lilla byrån med det stora engagemanget
iStock_000045200712Large.jpg

Nyheter

Senaste nytt från Attoff Law

Viktiga lagändringar 2018

Nya regler för behandling av personuppgifter

EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) blir direkt tillämplig inom EU och ersätter PUL. Därtill föreslås ett kompletterande svenskt regelverk, dataskyddslagen. Utredningens förslag är att känsliga personuppgifter ska få behandlas om det är nödvändigt för att den personuppgiftsansvarige/registrerade ska kunna fullgöra skyldigheter eller rättigheter inom arbetsrätten. Uppgifter ska få lämnas till tredje part om det finns en sådan skyldighet för den som ansvarar för uppgifterna eller om den registrerade uttryckligen samtyckt.

Ändring: personuppgiftslagen och personuppgiftsförordningen ersätts. Ikraftträdande: GDPR träder i kraft 25 maj 2018 och detsamma föreslås avseende den nya dataskyddslagen.

 

Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet

Riksdagen ställer sig bakom regeringens förslag till lag om ändring i diskrimineringslagen. Ändringen innebär att även företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare ska omfattas av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet, om företaget i sin näringsverksamhet tillhandahåller varor och tjänster till allmänheten. Det kan till exempel gälla frisörer och restauranger.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2018. Riksdagen uppmanar även regeringen, i ett tillkännagivande, att utvärdera lagändringen för att se hur den fungerar.  

 

Ändrad beräkning av förmånsvärde för tjänstebil

Bestämmelserna om hur förmånsvärdet för tjänstebil beräknas, justeras i vissa delar. Tidigare ingick fordonsskatt i den s.k. prisbasbeloppsdelen när förmånsvärdet beräknades. Ändringen innebär att bilens faktiska fordonsskatt i stället ska läggas till som en ytterligare post. För att öka incitamenten för förmånstagare att begränsa sin privata körning ska betald trängselskatt inte längre ingå i förmånsvärdet. Om en arbetsgivare betalar den anställdes utgifter för privata resor med förmånsbil får den anställde en skattepliktig förmån med motsvarande belopp. 

Ändring: Inkomstskattelagen. Ikraftträdande: 1 januari 2018.   

 

Skyddet för offentliganställdas privata kontaktuppgifter och foton på intranät förstärks 

Lagändringen innebär att sekretesskyddet för offentliganställdas privata kontaktuppgifter och fotografier på intranät förstärks så att det gäller alla offentliganställda. Tidigare gällde skyddet Justitieombudsmannen (JO) och myndigheter där personalen särskilt kan riskera att utsättas för våld eller annat allvarligt men. Lagändringen gäller uppgifter om bostadsadress, privata telefonnummer, fotografier för tjänstekort och uppgifter om närstående. Sekretesskyddet utvidgas samtidigt till att omfatta fotografier på intranät. Lagändringen gäller dock inte personnummer och födelsedatum. 

Ändring: Offentlighets- och sekretesslagen. Ikraftträdande: 1 januari 2018. 

Pia