Advokatfirman Attofflaw AB
Den lilla byrån med det stora engagemanget
iStock_000045200712Large.jpg

Nyheter

Senaste nytt från Attoff Law

Brister i arbetsmiljön – en dyr historia!

Under hösten 2017 redovisades resultatet av ett samarbete mellan bland andra den europeiska arbetsmiljöbyrån EU-Osha och internationella arbetsorganisationen ILO. Projektet, en internationell kartläggning av kostnader för bristande arbetsmiljö, anlägger en ekonomisk aspekt på arbetsmiljöfrågan.

Enligt kartläggningen uppgår EU:s kostnader för arbetsskador och arbetsrelated ohälsa sammantaget till 3,3 procent av dess nationalprodukt årligen. Dålig arbetsmiljö är alltså minst sagt kostsamt.

Sveriges årliga nota ligger på fyra procent av landets bruttonationalprodukt, hela 164 miljarder kronor.

För individen kan bristande arbetsmiljö innebära ohälsa och arbetsskador, vilket i sin tur kan leda till sjukskrivningsperioder, långa rehabiliteringsprocesser och försämrad livskvalitet. Arbetsgivaren å sin sida måste inte bara hantera denna ohälsa med efterföljande kostnader för exempelvis sjuklön och rehabilitering, utan riskerar också att bli föremål för utdömande av företagsbot och kostnader förenade med arbetsrättsliga tvister. En god arbetsmiljö ligger alltså i båda parters intresse och är därtill viktigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

För att åstadkomma en god arbetsmiljö är det som arbetsgivare viktigt att både hantera uppkomna brister på ett bra sätt och att löpande bedriva ett preventivt och effektivt arbetsmiljöarbete. Viktiga regler finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om exempelvis organisatorisk och social arbetsmiljö.

Var därför uppmärksamma på arbetsmiljön i er verksamhet såvitt avser risker för såväl psykosocial som fysisk ohälsa och olycksfall. Utvärdera rutinerna och utbilda era chefer i arbetsmiljörätt för att säkerställa att det finns tillräckligt med kunskap i organisationen för ett aktivt arbetsmiljöarbete i enlighet med gällande regler.

Källa: Europeiska arbetsmiljöbyrån EU-Osha, internationella arbetsmiljökommissionen ICOH, internationella arbetsorganisationen ILO och WSH Institute.

Pia