Advokatfirman Attofflaw AB
Den lilla byrån med det stora engagemanget
iStock_000045200712Large.jpg

Nyheter

Senaste nytt från Attoff Law

Sommarens viktiga lagändringar

Genomförande av säsongsanställningsdirektivet

Personer från länder utanför EU/EES som fått erbjudande om säsongsarbete i Sverige ska kunna få s.k. tillstånd för säsongsarbete. Tillståndet ska gälla högst sex månader under en tolvmånadsperiod. Arbetsgivare vars brister leder till att ett sådant tillstånd återkallas ska bli ersättningsskyldig gentemot personen som drabbas.

Ändring: utlänningslagen. Ikraftträdande: 1 juni 2018.

 

Förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

Reglerna genomför ett  EU-direktiv och ska bl.a. garantera vissa minimikrav i tjänstepensionen, såsom lägsta ålder eller antal arbetade år för rätt till pensionen. Gäller kollektivavtalade tjänstepensioner.

Ändring: ny lag om villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension. Ikraftträdande: 1 juni 2018.

 

Skattereduktion för fackföreningsavgift återinförs

Fackföreningsmedlemmar ska kunna dra av 25 % av medlemavgiften i deklarationen, förutsatt att årsavgiften är minst 400 kr. Tidigare fanns en liknande reduktion som avskaffades 2007.

Ändring: inskomstskattelagen, skatteförfarandelagen. Ikraftträdande: 1 juli 2018.

 

Skattefrihet för hälso- och sjukvårdsförmåner slopas

Anställda ska förmånsbeskattas för privata hälso- och sjukvårdsförmåner och arbetsgivare ska kunna göra avdrag för dessa kostnader. Därmed gäller samma regler för både privat och offentligt finansierad hälso- och sjukvård.

Fortsatt skattefrihet ska gälla vid sjukdom under utlandstjänstgöring och statligt anställdas utlandsstationering samt vid insatser som företagshälsovård, förebyggande behandling och rehabilitering.

Ändring: inkomstskattelagen, skatteförfarandelagen. Ikraftträdande: 1 juli 2018.

 

Ny lag om företagshemligheter

Ett EU-direktiv genomförs med en ny lag, som i stort ligger i linje med den som sedan tidigare funnits i Sverige. De nya reglerna innebär bl.a. att fler former av angrepp blir otillåtna och att skadeståndsskyldighet införs i fler fall än tidigare. Straffen för företagsspioneri skärps.

Det klargörs också att kunskaper och färdigheter som anställda fått vid normal yrkesutövning inte utgör företagshemligheter. Detsamma gäller information om brott eller annat allvarligt missförhållande.

Ändring: ny lag om företagshemligheter samt ändringar i rättegångsbalken, lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, offentlighets- och sekretesslagen.

Ikraftträdande: 1 juli 2018.

 

Tryggare premiepensionssystem

Pensionssparare ska själva skriva under vid fondbyte och det införs förbud mot marknadsföring och försäljning via telefon. Dessutom måste fondförvaltare uppfylla vissa krav för att få ingå fondavtal. Pensionsmyndighetens uppdrag tydliggörs och dess beslut att avslå ansökan om fondavtal ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Ändring: lagen om allmänna pensionsfonder (AP-fonder), lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, marknadsföringslagen.

Ikraftträdande: krav på undertecknande och förbud mot marknadsföring och försäljning via telefon börjar gälla den 1 juli 2018, övriga ändringar den 1 november 2018.

 

Färre karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen

Antalet dagar den som ansöker om arbetslöshetsersättning måste ha varit arbetslös för att kunna få ersättning, s.k. karensdagar, minskas från sju till sex. Syftet är att öka den ekonomiska tryggheten.

Ändring: lagen om arbetslöshetsförsäkring. Ikraftträdande: 2 juli 2018.

Pia