Advokatfirman Attofflaw AB
Den lilla byrån med det stora engagemanget
iStock_000045200712Large.jpg

Nyheter

Senaste nytt från Attoff Law

Inte otillåtet att skicka företagshemligheter till privat e-post

Våren 2018 beslutade tingsrätten interimistiskt, vid ett vite om två miljoner kronor, att en tidigare arbetstagare på ett bolag skulle förbjudas att utnyttja eller röja innehållet i en kundlista som tillhörde bolaget. Enligt bolaget hade arbetstagaren röjt företagshemligheten genom att skicka listan till sin privata e-postadress och att han efter anställningens upphörande utnyttjat den i syfte att kontrollera sin provisionslön.  

Tingsrätten konstaterade att det var den numera upphävda lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter som var tillämplig i målet.

Tingsrätten bedömde att den aktuella kundlistan i och för sig utgjorde en företagshemlighet, men att ”röjande” enligt förarbetena till företagshemlighetslagen innebär att hemligheten avslöjas för någon annan.  Tingsrätten anförde vidare att med ”utnyttjande” avses att någon i egen verksamhet praktiskt tillämpar den information som företagshemligheten innebär och att det ska handla om ett kommersiellt utnyttjande.  

Tingsrätten bedömde att arbetstagarens agerande, att skicka kundlistan till sin privata e-post, inte kunde anses utgöra ett röjande enligt företagshemlighetslagen. Av vad som framkom i målet förelåg inte heller sannolika skäl för att arbetstagaren hade utnyttjat bolagets företagshemlighet på ett olagligt sätt och det intermistiska beslutet föll därmed. Bolaget har överklagat beslutet till AD.

 

______________

Sundsvalls tingsrätts beslut 2018-07-04, mål nr T 1030-18

Pia