Advokatfirman Attofflaw AB
Den lilla byrån med det stora engagemanget
iStock_000045200712Large.jpg

Nyheter

Senaste nytt från Attoff Law

Plan för återgång i arbete efter 30 dagars sjukfrånvaro

Den 1 juli 2018 infördes en ny paragraf, 30 kap. 6 § i socialförsäkringsbalken (SFB) i vilken framgår arbetsgivarens skyldighet att tillsammans med arbetstagaren ta fram en plan för återgång i arbete senast då arbetstagaren har varit frånvarande pga. sjukdom i 30 dagar. Detta gäller om den anställdes arbetsförmåga bedöms förbli nedsatt i 60 dagar. Arbetsgivaren ska se till att planen följs och vid behov se till att den ändras.  

Om det har antagits att arbetsförmågan inte kommer att vara nedsatt under minst 60 dagar och det senare framkommer att nedsättningen kan antas pågå under minst 60 dagar ska dock en sådan plan omgående upprättas.

En plan för återgång i arbete behöver inte upprättas om det med hänsyn till arbetstagarens hälsotillstånd klart framgår att denne inte kan återgå i arbete.   

Planen är främst ett stöd för rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och ska underlätta en så tidig återgång i arbete som möjligt. Arbetstagaren ska enligt 30 kap. 7 § (SFB) efter bästa förmåga aktivt medverka i sin rehabilitering.

Planen kan även vara ett underlag för Försäkringskassans handläggning av sjukskrivnings- och rehabiliteringsärenden. Om en plan inte skulle hålla tillräckligt hög kvalitet och åtgärder vid upprepade tillfällen inte genomförs kan Försäkringskassan anmäla det till Arbetsmiljöverket.  

Emmy Eriksson