Advokatfirman Attofflaw AB
Den lilla byrån med det stora engagemanget
iStock_000045200712Large.jpg

Nyheter

Senaste nytt från Attoff Law

Ny praxis från Arbetsdomstolen

AD 2018 nr 41

Fråga om fotograf som sagts upp pga. arbetsbrist i själva verket hade tillräckliga kvalifikationer för tjänst som bl.a. journalist och videoreporter.

AD uttalade inledningsvis att frågan närmast var huruvida fotografen skulle ha blivit tillsvidareanställd på någon av de aktuella befattningarna om han varit den enda sökanden. Enligt domstolens bedömning hade fotografen inte tillräckliga kvalifikationer för befattningarna vid uppsägningstillfället. Det kunde inte heller antas att han skulle uppfylla kraven efter en rimlig inlärningsperiod.

Arbetsgivaren hade därmed inte brutit mot reglerna om saklig grund för uppsägning eller turordningsreglerna i anställningsskyddslagen (LAS).

 

AD 2018 nr 45

En polis, som arbetade med annat än brottsutredningar, var på sin fritid verksam som ordförande i en ideell förening inriktad på stöd till offer för våld i nära relationer. Fråga om engagemanget var en förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § lagen om offentlig anställning (LOA).

Inledningsvis konstaterade AD att själva medlemskapet, med stöd av föreningsfriheten, inte kunde läggas polisen till last. Istället var det ordförandeskapet som var aktuellt.

I ljuset av de två distinkta partssidor som finns inom polismyndighetens verksamhet – påstått brottsoffer respektive misstänkt gärningsman – beaktade AD att föreningens verksamhet verkade till förmån för ena partssidan. Risken för förtroendeskada ansågs vara hög och inte acceptabel.

Bisysslan bedömdes som otillåten enligt 7 § LOA.

 

AD 2018 nr 48

En tandhygienist avskedades efter att, vid upprepade tillfällen och genom mail till Migrationsverket, ha ifrågasatt uppgifter om asylsökande patienters ålder.

AD fann att den anställde brutit mot såväl offentlighets- och sekretesslagen som andra lagreglerade yrkesförpliktelser. Han hade också agerat medvetet illojalt som uppgiftslämnare inom ramen för sin anställning. Med tanke på risken för förtroendeskada ansågs den eventuella inverkan på asylbedömningarna liksom syftet med agerandet sakna betydelse.

Laga skäl för avskedande förelåg.

 

AD 2018 nr 49

Fyra anställda vid ett låsföretag sade upp sig för att verka för konkurrerande företag. Fråga om två av dem brutit mot sina konkurrensklausuler efter anställningens upphörande samt om samtliga brutit mot lojalitetsplikten under anställningen.

Den ena konkurrensklausulen bedömdes som oskälig med stöd av 38 § avtalslagen, bl.a. då bindningstiden var hela två år och någon ersättning inte utgick. Därmed tillämpades den inte. Den andra bedömdes dock som skälig. Arbetsgivaren hade tidigare förvärvat verksamheten av just denna anställda, och bl.a. den avgörande betydelse som klausulen måste ha haft vid förvärvet beaktades av domstolen. Det avtalade vitet om 720 000 kr utdömdes.

Det var inte visat att de två tidigare anställda hade brutit mot sin lojalitetsplikt. Avseende de två andra bedömde AD emellertid att de hade eller kunde ha agerat illojalt, men att arbetsgivaren inte visat vilken ekonomisk skada detta orsakat. Därmed kunde något ekonomiskt skadestånd inte utdömas.

 

AD 2018 nr 54

Fråga om laga skäl för avsked av en polis som dömts för hot mot tjänsteman, olovlig körning och ofredande. Han hade också bl.a. försökt nyttja sekretessbelagda uppgifter för privata ändamål.

AD ansåg det klart att polismannen inte förmått leva upp till de krav på integritet och oförvitlighet som måste kunna ställas på mannen i hans yrkesroll och att han därmed grovt åsidosatt sina åligganden gentemot sin arbetsgivare. Att hans agerande kunde ha haft sin bakgrund i psykisk sjukdom och att både hans mentala hälsa och alkoholberoende nu förbättrats inverkade inte på domstolens bedömning. Laga skäl ansågs föreligga.

Emmy Eriksson