Advokatfirman Attofflaw AB
Den lilla byrån med det stora engagemanget
iStock_000045200712Large.jpg

Nyheter

Senaste nytt från Attoff Law

Viktiga lagändringar 2019

Karensavdrag ersätter karensdagen 

Karensdagen har ersatts med ett så kallat karensavdrag som innebär att karensen ska beräknas på ett annat sätt än tidigare. Syftet med ändringen är att ersättningssystemet i samband med sjukfrånvaro ska bli mer rättvist för de som t ex har oregelbundna arbetstider och skulle ha haft ett långt arbetspass när de blev sjuka.   

Förändringen innebär bl.a. att den som blir sjuk får sjuklön från första dagen i sjuklöneperioden. Från sjuklönen görs sedan ett karensavdrag som motsvarar 20 procent av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka. Karensavdraget är detsamma oavsett när sjukfrånvaron inträffar. 

Förändringen omfattar inte personer som endast får inkomst som egenföretagare. Däremot omfattas den som har ett aktiebolag, eftersom den räknas som anställd i sitt företag.

Den närmare beräkningen av karensavdraget kan bestämmas genom kollektivavtal.  

Ändring: Socialförsäkringsbalken och lagen (1991:1047) om sjuklön
Ikraftträdande: 1 januari 2019   

 

Ny paragraf i föräldraledighetslagen

Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning har införts i socialförsäkringsbalken och ersätter på sikt vårdbidraget. Enligt socialförsäkringsbalken kan en förälder ha rätt till omvårdnadsbidrag för ett barn, om barnet på grund av funktionsnedsättning kan antas vara i behov av omvårdnad och tillsyn under minst sex månader.       

Den 1 januari 2019 ändrades även reglerna i föräldraledighetslagen då 9 § ”Ledighet med omvårdnadsbidrag” infördes. Bestämmelsen ger en förälder rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel, om det för barnet lämnas omvårdnadsbidrag enligt 22 kap. socialförsäkringsbalken. Normal arbetstid avser den arbetstid som är normal inom den bransch eller hos den arbetsgivare där arbetstagaren är anställd. Rätten till arbetstidsförkortning är kopplad till om omvårdnadsbidrag lämnas för barnet. En arbetstagare som är förälder till ett barn för vilket det lämnas omvårdnadsbidrag har därför rätt till förkortad arbetstid även om omvårdnadsbidraget betalas ut till någon annan än den föräldern.     

Ändring: Socialförsäkringsbalken och föräldraledighetslagen (1995:584)
Ikraftträdande: 1 januari 2019  

Emmy Eriksson