Advokatfirman Attofflaw AB
Den lilla byrån med det stora engagemanget
iStock_000045200712Large.jpg

Nyheter

Senaste nytt från Attoff Law

Aktuella lagändringar

Lättare för arbetsgivare att få stöd för nystartsjobb

Nu försvinner kravet på att andra anställningsförmåner än lön för nystartsjobb ska följa av kollektivavtal eller i väsentliga delar vara likvärdiga med kollektivavtal inom branschen. Kravet kvarstår dock avseende lön.

En ansökan om stöd för nystartsjobb behöver därför nu endast innehålla uppgifter om lön, inte eventuella övriga anställningsförmåner.

Förändringen följer av januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Ändringen trädde i kraft den 1 augusti 2019.

________________________

Förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb

 

Förslag om höjd företagsbot

Regeringen vill säkerställa att den straffrättsliga regleringen för företag är effektivt, ändamålsenligt och modernt. Regelverket ska också anpassas till Sveriges internationella åtaganden. Regeringen har därför lämnat förslag om att de straffrättsliga sanktionerna mot företag vid t.ex. arbetsmiljöbrott, företagsböter, skärps.

Enligt förslaget ska företagets betalningsförmåga ha betydelse för företagsbotens storlek vid allvarlig brottslighet. Maxbeloppet föreslås höjas från 10 miljoner till 500 miljoner kronor.

Därutöver utökas möjligheterna att förelägga företagsbot genom strafföreläggande. Företagsbot ska, utöver i näringsverksamhet, kunna åläggas för brott som begås i utövningen av offentlig verksamhet som kan jämställas med näringsverksamhet samt i utövningen av annan verksamhet som ett företag bedriver, om brottet har varit ägnat att leda till en ekonomisk fördel för företaget.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

_____________________

Lagrådsremiss av SOU 2016:82. En översyn av lagstiftningen om företagsbot

Pia