Advokatfirman Attofflaw AB
Den lilla byrån med det stora engagemanget
iStock_000045200712Large.jpg

Nyheter

Senaste nytt från Attoff Law

Ett år med företagshemlighetslagen

Företagshemlighetslagen (FHL) härstammar från ett EU-direktiv men var inte helt ny i Sverige när den kom förra året, då Sverige hade en sådan lag sedan 1990. 2018 års FHL innehöll dock viktiga förändringar.

Det kan numera vara ett brott mot FHL att skicka företagshemligheter, såsom kundlistor och ritningar, till sig själv oavsett om man använder informationen eller inte. Redan anskaffning eller innehav av företagshemlighet betraktas nämligen som ett obehörigt angrepp.

Företag riktar nu också ofta ersättningsanspråk mot tidigare anställda redan då de planerar att starta konkurrerande verksamhet. Genom en ny möjlighet i lagen används tillfälliga vitesförbud för att förbjuda personer att nyttja företagshemligheter om ett obehörigt angrepp är ”nära förestående”.

På fackligt håll finns en oro för att dessa viten används som ett sätt för företagen att hindra tillåten konkurrens. Man har också sett en ökning av antalet ärenden som rör FHL sedan ikraftträdandet (läs mer här).

De nya reglerna har dock stora fördelar. Företag har numera möjlighet att ingripa innan skada uppkommit och på så sätt skydda sin verksamhet på ett effektivt sätt. I bästa fall uteblir skadan. Detta kan också vara att föredra för den person som planerar att nyttja en företagshemlighet, eftersom det i detta skede endast blir fråga om allmänt skadestånd som till skillnad från ekonomiskt skadestånd kan nämligen landa på miljonbelopp.

Vidare måste en arbetsgivare numera aktivt skydda sina företagshemligheter. Att ha vidtagit rimliga åtgärder för att hemlighålla information är nämligen en förutsättning för att den ska betraktas som en företagshemlighet i lagens mening. Ett företag som inte på ett tydligt sätt klargör för sina anställda vad som betraktas som en företagshemlighet riskerar därför att inte kunna agera mot skadliga angrepp.

Den nya lagen har alltså inneburit ökade möjligheter för företag att skydda sig mot angrepp på värdefulla företagshemligheter, under förutsättning att de vidtagit skyddsåtgärder på förhand.

Pia